Конкурс 28/10/2020

На основу члана 154. ст. 2. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020), директор ОШ "Карађорђе" Топола, дана 22.10.2020. године расписује
 
К О Н К У Р С
за пријем у радни однос на неодређено време
     
Наставник дефектолог
 
УСЛОВИ:
 
Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење, кандидат треба да има и одговарајуће образовање, односно стручну спрему према чл. 140. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 , 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл.139. ст.1. тач. 3) Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
 
ОСТАЛО:
 
Кандидат уз пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставља биографске податке, односно радну биографију и: оригинал или оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству РС не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (нови образац); доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности (извод из казнене евиденције). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
 
Пријавни формулар са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или поштом у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе: Основна школа ''Карађорђе'' 34310 Топола, Мије Тодоровића 8. Телефон за додатна обавештења је: 034/6811-003. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
 
Конкурс је објављен у листу „Послови“ од 28.10.2020.године

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ

Мије Тодоровића бр. 8
34310 Топола, Србија
ПИБ: 101223989
Матични број: 07123370

    • Телефон: (034) 6 811 003

    • Факс: (034) 6 811 003

    • Mаил: os.karadjordje1@mts.rs

Search