Документа школе

ОШ ”Карађорђе” Топола

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину:

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину: Преузми фајл;
План рада тима за самовредновање области „Настава и учење“ у школској 2021/2022. години: Преузми фајл;

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Школски програм основног образовања и васпитања (За период од 2018. до 2022. године):

Школски програм за први циклус основног образовања и васпитања (За период од 2018. до 2022. године): Преузми фајл;
Школски програм за други циклус основног образовања и васпитања (За период од 2018. до 2022. године): Преузми фајл;

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Акциони план за развојно планирање у школској 2021/2022. години:

Приоритет: 1. УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И УЧЕЊА: Преузми фајл;
Приоритет: 2. ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛСКЕ КЛИМЕ: Преузми фајл;
Приоритет: 3. УНАПРЕЂЕЊЕ РЕСУРСА ШКОЛЕ И ПОБОЉШАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА: Преузми фајл;

ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА

План самовредновања:

План самовредновања за област квалитета: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ: Преузми фајл;

ШКОЛСКИ АКТИ

Школски акти:

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "КАРАЂОРЂЕ" : Преузми фајл;

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, КЛАСИФИКОВАЊА, АРХИВИРАЊА И ЧУВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА: Преузми фајл;

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОШ ''КАРАЂОРЂЕ“ У ТОПОЛИ: Преузми фајл;

ПРАВИЛНИК О  ДИСЦИПЛИНСКОЈ  И  МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ОШ "КАРАЂОРЂЕ" ТОПОЛА: Преузми фајл;

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОШ „КАРАЂОРЂЕ“  У ТОПОЛИ: Преуми фајл;

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "КАРАЂОРЂЕ" ТОПОЛА: Преузми фајл:

 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2022.:

Финансијски план за 2022. : Преузми фајл;

Образложење усклађеног финансијског плана за 2022. годину : Преузми фајл;

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ

Мије Тодоровића бр. 8
34310 Топола, Србија
ПИБ: 101223989
Матични број: 07123370

    • Телефон: (034) 6 811 003

    • Факс: (034) 6 811 003

    • Mаил: os.karadjordje1@mts.rs

Search