Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време

          На основу члана 154. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), директор ОШ "Карађорђе" Топола, расписује

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос на неодређено време

 Наставник информатике и рачунарства са 60% радног времена

 УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), и то: а) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. Гласник РС” - Просветни гласник бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 , 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл.139. ст.1. тач. 3) Закона о основама система образовања и васпитања; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Референт за финансијско-рачуноводствене послове са 50% радног времена

 УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), и то: а) да има одговарајуће образовање (средње образовање у трајању од 4 године –гимназија, економски или правни смер); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл.139. ст.1. тач. 3) Закона о основама система образовања и васпитања; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, достављају и: биографске податке односно радну биографију (CV); оригинал или оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности (не старије од 6 месеци). Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.

Пријавни формулар са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или поштом у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе: Основна школа ''Карађорђе'' 34310 Топола, Мије Тодоровића 8. Телефон за додатна обавештења је: 034/6811-003. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс је објављен у листу „Послови“ од 24.11.2021.године

КОНТАКТ ПОДАЦИ

Мије Тодоровића бр. 8
34310 Топола, Србија
ПИБ: 101223989
Матични број: 07123370

    • Телефон: (034) 6 811 003

    • Факс: (034) 6 811 003

    • Mаил: os.karadjordje1@mts.rs

Search