Конкурс 04/02/2022

На основу члана 155. ст. 1. и ст. 2. тачка 1) а у вези са чланом 154. став.2  Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 , 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), члана 12. ст. 2. и члана 13. ст. 1. и ст. 2. тачка 1) Правилника о раду Основне школе "Карађорђе" Топола, директор ОШ "Карађорђе" Топола  расписује

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

 

Наставник енглеског језика са 38% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19 , 6/20 и 129/21), и то: а) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл.139. ст.1. тач. 3) Закона о основама система образовања и васпитања; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21): а) да има одговарајуће образовање (основно образовање); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл.139. ст.1. тач. 3) Закона о основама система образовања и васпитања; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, достављају и: биографске податке односно радну биографију (CV); оригинал или оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности (не старије од 6 месеци). Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.

Пријавни формулар са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или поштом у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе: Основна школа ''Карађорђе'' 34310 Топола, Мије Тодоровића 8. Телефон за додатна обавештења је: 034/6811-003. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Конкурс је објављен у листу „Послови“ од 02.02.2022.године

КОНТАКТ ПОДАЦИ

Мије Тодоровића бр. 8
34310 Топола, Србија
ПИБ: 101223989
Матични број: 07123370

    • Телефон: (034) 6 811 003

    • Факс: (034) 6 811 003

    • Mаил: os.karadjordje1@mts.rs

Search