КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

ОСНОВНА ШКОЛА "КАРАЂОРЂЕ"

34310 Топола, Мије Тодоровића 8

тел. 034/6811-003

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

 

на мандатни период од 4 године

 

           

УСЛОВИ: Кандидат за директора основне школе треба да испуњава услове прописане чланом 122, чланом 139.став 1. и чланом чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања и то:

  • да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно струче области или области педагошких наука на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат са наведеним образовањем мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
  • изузетно дужност директора може да обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 140. став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника школе и најмање 10 година рада у станови на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, и то у случају да се на конкурс не пријави ни један кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. ст.1 и 2. предметног закона.

            Кандидат треба да испуњава и све остале  релеванте услове за пријем у радни однос и то:

            Да има одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против после слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичнu санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад, да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, да има обуку и положен испит за директора установе (кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност).

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву на конкурс на пријавном формулару који се преузима са интернет странице Министарства просвете; радну биографију са личним подацима, као и подацима о кретању у служби или радном месту; предлог мера, организације и начина руковођења школом које би спровео као директор; фотокопију личне карте, односно биометријски очитане личне карте; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (лица која имају образовање на студијама другог степена достављају доказ о завршеним студијама првог степена, основним и мастер студијама, као и додатак дипломи); оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту, односо испиту за директора установе, уколико кандидат има положен испит; потврду да има најмање осам година рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања и послове које је обављао; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), оригинал или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3), као ни за повреду забране из чланова 110-113. Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од 6 месеци (уверење надлежног МУП-а); уверење да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница нити донето решење о одређивању притвора, не старије од 6 месеци (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије од 6 месеци (уверење надлежног привредног суда); оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију (не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (доставља кандидат који се пријављује на конкурс, а који је претходно обављао дужност директора установе, уколико је обављен стручно-педагошки надзор установе); уколико кандидат није стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику), онда се мора приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда да су више или средње образовање стекли на језику на ком се изводи образовно-васпитни рад (српском језику) или уверење (потврду) да су положили испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, оригинал или оверену фотокопију.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене и исте се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова, са назнаком „За конкурс за избор директора”, доставити непосредно Школи или поштом на адресу школе: Основна школа ''Карађорђе'' 34310 Топола, Мије Тодоровића 8. Телефон за информације 034/6811-003.

 Достављени подаци обрађиваће се, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС” бр. 87/18) у сврху обраде података у конкурсном поступку.

Конкурс је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1095 од 06.06.2024.године.

           

КОНТАКТ ПОДАЦИ

Мије Тодоровића бр. 8
34310 Топола, Србија
ПИБ: 101223989
Матични број: 07123370

    • Телефон: (034) 6 811 003

    • Факс: (034) 6 811 003

    • Mаил: os.karadjordje1@mts.rs

Search